Skip to Main Content

Nondiscrimination and Accessibility

Discrimination is Against the Law

Arizona Complete Health complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Arizona Complete Health does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Arizona Complete Health:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as: qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as: qualified interpreters and information written in other languages

If you need these services, contact Member Services at:

Arizona Complete Health: 1-866-918-4450 (TTY/TDD: 711)

If you believe that Arizona Complete Health failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with the Chief Compliance Officer, Cheyenne Ross. You can file a grievance in person, by mail, fax, or email. Your grievance must be in writing and must be submitted within 180 days of the date that the person filing the grievance becomes aware of what is believed to be discrimination. 

Submit your grievance to:


Arizona Complete Health- Chief Compliance Officer-Cheyenne Ross
1850 W. Rio Salado Parkway, Suite 211, Tempe, AZ 85281. 
Email: AzCHGrievanceAndAppeals@AZCompleteHealth.com

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal or by mail at U.S. Department of Health and Human Services; 200 Independence Avenue, SW; Room 509F, HHH Building; Washington, D.C. 20201; or by phone: 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TTY/TDD).

Complaint forms are available at the Office for Civil Rights website.

Attention: If you speak a language other than English, oral interpretation and written translation are available to you at no-cost to understand the information provided. Call 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711).

Español (Spanish): 
Si habla español, dispone sin cargo alguno de interpretación oral y traducción escrita. Llame al 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711).

Diné Bizaad (Navajo): 
Diné k’ehjí yániłti’go ata’ hane’ ná hólǫ́ dóó naaltsoos t'áá Diné k’ehjí bee bik’e’ashchį́įgo nich’į’ádoolniiłgo bee haz’ą́ ałdó’ áko díí t’áá át’é t'áá jíík’e kót’éego nich’į’ ąą’át’é. Kojį’ hólne’ 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711).

中文 (Chinese - Mandarin): 
若您讲中文,我们会免费为您提供口译和笔译服务。请致电 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711).

中文 (Chinese - Cantonese): 
我們為中文使用者免費提供口譯和筆譯。請致電 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711).

Tiếng Việt (Vietnamese): 
Nếu quý vị nói Tiếng Việt, có sẵn các dịch vụ thông dịch bằng lời và biên dịch văn bản miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711).

العربية (Arabic):
.إذا كنت تتحدث اللغة العربية، تتوفر لك ترجمة شفهية وترجمة تحريرية مجانًا اتصل بالرقم 4408-788-888-1 (711 :TTY/TDY).

Tagalog: 
Kung ikaw ay nagsasalita ng Tagalog, mayroong libreng oral na interpretasyon at nakasulat na pagsasalin na maaari mong gamitin. Tumawag sa 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711).

한국어 (Korean): 
한국어를 하실 경우, 구두 통역 및 서면 번역 서비스를 무료로 제공해드릴 수 있습니다. 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711) 번으로 전화하십시오.

Français (French):
Si vous parlez français, vous disposez gratuitement d’une interprétation orale et d’une traduction écrite. Appelez le 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711).

Deutsch (German):  
Für alle, die Deutsch sprechen, stehen kostenlose Dolmetscher- und Übersetzungsservices zur Verfügung. Telefon: 1-888-788-4408 TTY/TDY 711.

Русский язык (Russian): 
Если вы говорите по-русски, услуги устного и письменного перевода предоставляются вам бесплатно. Звоните по телефону 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711).

日本語 (Japanese): 
日本語を話される方は、通訳(口頭)および翻訳(筆記)を無料でご利用いただけます。 電話番号 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711) 。

فارسی (Persian): 
اگر به زبان فارسی صحبت ميکنيد, ترجمه شفاهی و کتبی بدون هزينه برای شما قابل دسترسی ميباشد. با شماره 4408-788-888-1 (711 :TDD/TDY) تماس بگيريد.

ܣܘܼܪܸܬ݂ (Syriac): 

ܐܸܢ ܡܚܲܟܝܼܬܘܿܢ ܣܘܼܪܹܝܬ، ܩܪܝܼܡܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܪܲܩܡܵܐ ܩܵܐ ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܡܲܡܠܠܵܝܵܐ ܘܲܟܬܵܒ̣ܵܢܵܝܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ،   4408-788-888-1 (TTY: 711).

Српски (Serbo-Croatian): 
Ako govorite srpsko hrvatski, usmeno i pismeno prevođenje vam je dostupno besplatno. Nazovite 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711).

ไทย (Thai): 
หากคุณพูดภาษา ไทย เรามีบริการล่ามและแปลเอกสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ 1-888-788-4408 (TTY/TDY 711).